logo
Home > Our Services > Your Council > Council news

Public Consultation on Strategic Environmental Assessment

The Department of Communications, Climate Action and Environment is undertaking a public consultation on  Strategic Environmental Assessment (SEA) and Appropriate Assessment (AA) of the National Broadband Plan – Intervention Strategy.  In addition the Department is consulting on the updates to its High Speed Broadband Map. Click here if you wish to make a submission.”.

Tá tús á chur ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil le comhairliúchán poiblí maidir le Measúnacht Straitéiseach Comhshaoil (MSC) agus Measúnacht Chuí (MC) ar an Straitéis Idirghabhála faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda. Ina theannta sin, tá an Roinn ag dul i mbun comhairliúcháin maidir leis an Mapa Leathanbhanda Ardluais a nuashonrú. Más mian leat aighneacht a dhéanamh, cliceáil anseo https://www.dccae.gov.ie/en-ie/news-and-media/consultations/Pages/default.aspx

Content Last Updated/Reviewed: 03/01/2018