logo
Home > Current Features

Increased Cost of Business Grant

Dept Trade & Employment and WCC logos

LAST CHANCE TO REGISTER - Increased Cost of Business (ICOB) has re-opened with a closing date of 29th May, 2024 

  • If you are in rate arrears engage with your Local Authority as you may be eligible for the grant
  • If you do not have your ID or PIN number contact your Local Authority
  • Approved Retail and Hospitality businesses who have already received their initial grant payment are now entitled to a second payment. New registrations in the Retail and Hospitality who qualify will also receive this initial and second payment.

Overview

As part of Budget 2024, the government signed off on a package of €257 million for the Increased Cost of Business (ICOB) grant as a vital measure for small and medium businesses. Local authorities, funded through the Department of Enterprise, Trade and Employment (DETE), will manage the rollout of the grant to qualifying businesses.

Local authorities have written to rate payers with details of registration.

If you do not have your ID and PIN number you should contact your rates section in your Local Authority as soon as possible

Eligibility

Eligible businesses will receive a once-off grant payment as a contribution towards the rising costs faced by businesses. It is not a Commercial Rates waiver and businesses should continue to pay their Commercial Rates bill as normal.

The grant is based on the value of the Commercial Rates bill received by an eligible business in 2023.

For qualifying businesses with a 2023 Commercial Rate bill of less than €10,000, the ICOB grant will be paid at a rate of 50% of the business’s Commercial Rate bill for 2023.

For qualifying businesses with a 2023 Commercial Rate bill of between €10,000 and €30,000, the ICOB grant will be €5,000.

Businesses with a 2023 Commercial Rates bill greater than €30,000 are not eligible to receive an ICOB grant.

Businesses in the Retail and Hospitality Sectors are entitled to a second payment for approved businesses and a double payment for new registrations.

Registration

The closing date is now 29th May 2024, REGISTER NOW on ICOB.ie.

For more information and registration visit icob.ie.

 

DEIS DHEIREANACH CHUN CLÁRÚ - Tá Costas Méadaithe Gnó (CMG) athoscailte le dáta deiridh den 29Bealtaine, 2024 

  • Má tá riaráistí rátaí agat, téigh i dteagmháil le d’Údarás Áitiúil mar d’fhéadfá a bheith incháilithe don deontas
  • Mura bhfuil d’uimhir aitheantais nó d’uimhir UAP agat, déan teagmháil le rannóg na rátaí i d’Údarás Áitiúil
  • Tá gnólachtaí ceadaithe Miondíola agus Fáilteachais a fuair a n-íocaíocht tosaigh deontais cheana féin i dteideal na dara íocaíochta anois. Gheobhaidh clárúcháin nua sa Roinn Miondíola agus Fáilteachais a cháilíonn an chéad íocaíocht agus an dara híocaíocht freisin.

Forbhreathnú

Mar chuid de Bhuiséad 2024, cheadaigh an rialtas pacáiste €257 milliún don deontas Costas Méadaithe Gnó (CMG) mar bheart ríthábhachtach do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide. Déanfaidh údaráis áitiúla, arna maoiniú ón Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (RFTF), cur i bhfeidhm an deontais le haghaidh gnólachtaí cáilitheacha a bhainistiú.

Scríobh údaráis áitiúla chuig íocóirí rátaí le sonraí clárúcháin.

Mura bhfuil d’uimhir aitheantais agus d’uimhir UAP agat, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le rannóg na rátaí i d’Údarás Áitiúil a luaithe is féidir.

Incháilitheacht

Gheobhaidh gnólachtaí incháilithe íocaíocht deontais aonuaire mar ranníocaíocht i gcomhair na gcostas méadaithe atá ag gnólachtaí. Ní haon tarscaoileadh ó Rátaí Tráchtála atá i gceist agus ba cheart go leanfadh gnólachtaí orthu ag íoc a mbille Rátaí Tráchtála mar is iondúil.

Tá an deontas bunaithe ar luach an bhille Rátaí Tráchtála a fuair gnólacht incháilithe in 2023.

I gcás gnólachtaí cáilitheacha a bhfuil bille Ráta Tráchtála acu do 2023 ar lú ná €10,000 é, íocfar an deontas CMG ag ráta 50% de bhille Ráta Tráchtála an ghnólachta le haghaidh 2023.

I gcás gnólachtaí cáilitheacha a bhfuil bille Ráta Tráchtála acu do 2023 ar luach idir €10,000 agus €30,000, beidh luach €5,000 ag an deontas CMG.

Níl gnólachtaí a bhfuil bille Ráta Tráchtála acu do 2023 ar mó ná €30,000 é incháilithe chun deontas CMG a fháil.

Tá gnólachtaí sna hEarnálacha Miondíola agus Fáilteachais i dteideal na dara íocaíochta le haghaidh gnólachtaí ceadaithe agus íocaíocht dhúbailte le haghaidh clárúchán nua.

Clárúcháin

Is é an dáta deiridh ná an 29 Bealtaine 2024 anois, CLÁRAIGH ANOIS ar ICOB.ie.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus clárúcháin tabhair cuairt ar icob.ie.